Evergem - Nest

De opgraving vond plaats van juli tot september 2010, in opdracht van Ghent Industrial Investment nv. Voorafgaand proefsleuven- en booronderzoek uitgevoerd door GATE bracht 13de eeuwse grachten en steentijdoccupatie aan het licht.

nest De steendtijdresten bevonden zich in een ondiepe opgevulde depressie bovenop een zandrug. Na de boorcampagne werd 2600 m², onderverdeeld in vijf zones, weerhouden voor verder onderzoek. In totaal werden veertien kleine vuursteenconcentraties opgegraven. Acht daarvan waren goed bewaard, telkens met een oppervlakte kleiner dan 14 m². Op basis van typologische gidsfossielen, technologische kenmerken en 14C dateringen op verkoolde hazelnootschelpen afkomstig uit of uit de omgeving van de concentraties kunnen deze overwegend, op enkele potentiële middenmesolithische concentraties na, als vroegmesolithisch (ca. 8500 tot 7500 v.Chr.) gedateerd worden. Binnen vijf van de acht goed bewaarde concentraties kon door middel van ruimtelijke analyse een mogelijke haardzone gelokaliseerd worden. Een aantal artefacten werd geselecteerd voor gebruikssporenanalyse. Deze studie wijst op een beperkte variatie aan activiteiten, voornamelijk huid- en plantbewerking.  De totale aantallen artefacten liggen laag. Zowel de werktuigen, voornamelijk microlieten, als het beperkte activiteitenspectrum dat naar voor kwam uit de gebruikssporenanalyse, wijzen in de richting van specifieke en kortstondige, mogelijk jachtgerelateerde, activiteiten.

Ook werden twaalf finaalpaleolithische artefacten vuurstenen aangetroffen (rond 10 000 v.Chr.), naast een beperkt aantal neolithische voorwerpen (5300 tot 3500 v. Chr.)

middeleeuws de nestIn augustus 2010 werd een kleine vlakdekkende opgraving uitgevoerd van 0,4 ha langs de Doornzeelsestraat. Hier werden de restanten van een 13de eeuws greppelsysteem onderzocht.

 

 

 

 

 

Evergem Nest in het nieuws:

http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/1150693/2010/08/29/10-000-jaar-oude-jachtkampen-ontdekt-in-Gentse-kanaalzone.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1150693/2010/08/29/10-000-jaar-oude-jachtkampen-ontdekt-in-Gentse-kanaalzone.dhtml