Proefsleuven uitgevoerd door GATE Archaeology

 

Oekene - Heilig Hartziekenhuis Roeselare Menen

Naar aanleiding van de bouw van een nieuw inter-regionaal ziekenhuis voor de regio Roeselare Menen wordt ca. 15ha landbouwgrond heringericht te Oekene, langs de Sint-Martinusstraat en de Kwadeweg. Het Heilig Hartziekenhuis contacteerde GATE voor de uitvoering van het voorgeschreven archeologisch proefsleuvenonderzoek. Bij dit onderzoek werden geïsoleerde kolenbranderskuilen en Romeinse brandrestengraven en kuilen, naast een zone met vol tot laatmiddeleeuwse sporen aangesneden. Momenteel loopt een vlakdekkende opgraving over een oppervlakte van 1 ha groot op deze zone.

Heule - Peperstraat

brandrestengraf heuleIn januari 2012 werd te Heule (deelgemeente van Kortrijk) een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in opdracht van Intercommunale Leiedal. Op het 3,4 ha grote terrein wordt de aanleg van een woonverkaveling gepland. Er werden drie Romeinse brandrestengraven aangesneden, waarvan één aardewerk bevatte dat in de eerste eeuw n.Chr. gedateerd kan worden. Tegen de grens met het projectgebied aan loopt een deel van een meerfasig Romeins grachtensysteem, dat echter onder de huidige bewoning doorloopt. Daarnaast werden de restanten van middeleeuwse perceleringssystemen aangesneden, naast enkele WO I relicten. Gezien de geïsoleerde aard van de sporen werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Kuurne - Pieter Verhaeghestraat

In november 2011 werd te Kuurne en Heule (provincie West-Vlaanderen) een prospectie uitgevoerd in opdracht van Intercommunale Leiedal. Aanleiding is de ontwikkeling van een bedrijventerrein op het 22 ha grote projectgebied. De resultaten tonen duidelijk het archeologisch potentieel aan, met indicaties van Romeins landgebruik en bewoning. Een vlakdekkende opgraving van een deel van de terreinen werd geadviseerd.

Diksmuide - Kasteelstraat

Van 26 tot 28 oktober 2011 werd in het centrum van Diksmuide langs de Kasteelstraat een kleinschalig proefsleuvenproject uitgevoerd door GATE. Drie sleuven hebben aangetoond dat de ondergrond tot 2,5 m diepte verstoord is door puin dat te linken is aan WO I gebeurtenissen.

Zonnebeke - Reutelhoekstraat

munitie zonnebekeIn oktober 2011 heeft GATE een prospectie uitgevoerd langs de Reutelhoekstraat te Zonnebeke. De opdrachtgever West-Vlaamse Intercommunale (WVI) plant de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein op het 7,8 ha groot terrein. Er werden geen archeologische sporen geattesteerd. Wel werden honderden bomkraters aangesneden, met daarin tientallen restanten van obussen, kogels en een Duitse helm, die getuigen van bombardementen tijdens WO I. 

 

 

Drongen - Infrabel

ijzertijdkuil DrongenIn augustus 2011 werd door een team van GATE in opdracht van Infrabel en Aswebo een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. De aanleiding van dit onderzoek is de verdubbeling van de lijn Brussel-Oostende van twee naar vier sporen tussen de Gentse Ringvaart en het station van Drongen. Aan weerszijden van de spoorlijn werd sleuven over de lengte van het traject getrokken. Eveneens werd plaatselijk landschappelijk geboord. De geprospecteerde zone was grotendeels leeg aan archeologische sporen, op één grote geïsoleerde kuil na. Het aardewerkspectrum uit de vulling van dit spoor kan in de vijfde eeuw v.Chr. gedateerd worden. Daarnaast werd ook een zone met vijf vuurstenen artefacten in drie windvallen aangetroffen op een kleine zandlemige opduiking naast een oude Leie arm.

 

Izegem - Heibrugstraat

Van 27 juni tot 1 juli 2011 vond op een terrein van 5 ha te Izegem langs de Heibrugstraat een proefsleuvenproject plaats. Het projectgebied bleek vrij van archeologische sporen.

Izegem - Hondekensmolenstraat

In onderaanneming van Antea Group nv voerde GATE in mei 2011 een proefsleuvenonderzoek uit te Izegem langs de Hondekensmolenstraat. Op het ca. 12 ha grote terrein wordt een woonverkaveling ingericht door de firma’s Imroder en Bosschaert. Daarbij werden restanten van lokale baksteenproductie en een brandrestengraf uit de Romeinse tijd blootgelegd. Het graf dateert in de eerste tot tweede eeuw n.Chr. Het was voorzien van een nisje met grafgiften, met vaatwerk van lokale productie naast importstukken zoals terra sigillata, terra nigra, Maaslands aardewerk en een houten kistje met drie fibulae. Eén zone, met Romeinse en volmiddeleeuwse sporen, werd weerhouden voor verder vlakdekkend onderzoek.

Oostakker - Pijphoekstraat

In april 2011 werd te Oostakker aan de Pijphoekstraat een proefsleuvenonderzoek op een terrein van 2000 m² uitgevoerd. Dit project in het dorpscentrum van Oostakker bracht enkele diepe perceelsgrachten uit de elfde tot twaalfde eeuw n.Chr. aan het licht.

Kortrijk - Goed te Bouvekerke

kortrijkIn opdracht van het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk voerde GATE een archeologisch proefsleuvenonderzoek uit op een ca. 3,5ha groot terrein langs de Ambassadeur Baertlaan te Kortrijk. Hierbij kwamen sporen en vondsten uit de vroege, volle en late middeleeuwen aan het licht. Eveneens werden aanwijzingen gevonden voor bewoning gedurende de ijzertijd of Romeinse periode.


Ruddervoorde - WZC Ter Luchte

In november 2010 werd te Ruddervoorde een proefsleuven onderzoek uitgevoerd op een projectgebied van ca. 0,8 ha groot. Aanleiding is de uitbreiding van het Woon- en Zorgcentrum Ter Luchte door opdrachtgever OCMW Oostkamp. In het zuiden van het terrein werd een geïsoleerd grachttraject aangesneden, in het oosten een cluster paalsporen en een tweede gracht. Er kon één mogelijke gebouwplattegrond worden herkend, een Romeins kruisgebouw. Door de sterke fragmentatie en het ontbreken van vondsten kunnen echter geen sluitende conclusies getrokken worden. De concentratie loopt door naar het noordwesten, waar niet verder kon worden afgegraven. Er werd dan ook beslist om de beperkte sporen tijdens het vooronderzoek reeds volledig op te graven en geen vervolgonderzoek te adviseren.