Sigmaplan

Deze opdracht kadert in de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan. Dit plan werd allereerst ontwikkeld om de frequentie en de omvang van overstromingen in overstromingsgevoelige gebieden langs de Zeeschelde te beperken. Concreet omvat het plan hiervoor een groot aantal infrastructuurwerken langs de Benedenschelde en de benedenlopen van Durme, Zenne, Rupel, Dijle, Grote en Kleine Nete, zoals dijkwerken en ontpolderingen. Anderzijds speelt ook het herstel en de ontwikkeling van de Europees beschermde Scheldenatuur een grote rol. Hiervoor wordt binnen bepaalde gebieden gecontroleerde getijdenwerking toegelaten en een slikken en schorren landschap ingericht. Gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) overstromen enkel bij stormtij. Een variant hiervan, de gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GGG), waarbij de  natuurlijke werking van een getijdenrivier nagebootst wordt, overstromen dagelijks twee maal. Deze infrastructuurwerken en getijdenwerking zijn mogelijk nefast voor het archeologisch en landschappelijk bodemarchief.


Omwille van de grote erfgoedwaarde van alluviale gebieden en de mogelijke bedreiging ervan werd door Waterwegen en Zeekanaal NV (WenZ) opdracht gegeven tot een cultuur- en landschapshistorisch onderzoek en de opmaak van aanbevelingen in functie van de geplande ingrepen. GATE staat in voor het archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek in drie clusters: Nete – Kleine Nete, Bastenakkers en Bornem – Temse. Het onderzoek omvat vooreerst een inventariserend luik, waarbij alle gekende archeologische en paleolandschappelijke gegevens worden verzameld om een basisinzicht te verwerven in het dynamische alluviale landschap. Pas in een tweede fase en op basis van de verzamelde gegevens wordt tot een terreinonderzoek overgegaan. Het uiteindelijke doel is het formuleren van voorstellen en aanbevelingen bij de realisatie van de verschillende Sigmaprojecten met het oog op mogelijk behoud van het onroerend erfgoed, preventief vervolgonderzoek of alternatieve inrichtings- of uitvoeringsmaatregelen.