Hoe kunnen we jou helpen?

Archeologie is onze passie

Gate Archeologie bestaat uit een team van ervaren mensen met uiteenlopende specialisaties. We kiezen bewust om te werken met specialisten en die op één project samen te laten werken.  De bundeling van die geologische, archeologische en topografische expertise zorgt immers voor een snelle, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van het archeologiegedeelte binnen uw (bouw)project.

Advies in de pre-planningsfase

Dikwijls worden archeologen pas bij een project betrokken als de plannen al min of meer vast liggen.  Het is echter in sommige gevallen aangeraden om op voorhand even met ons contact op te nemen en advies in te winnen in hoeverre archeologie een bepalende factor kan worden binnen de realisatie van uw project. Waar gewenst kan Gate Archeologie ook ingehuurd worden voor de procesbegeleiding bij  het verdere archeologietraject.

Archeologienota's & nota's

In het kader van omgevingsvergunningsaanvragen waarvan het projectgebied een bepaalde oppervlakte overschrijdt, is de toevoeging van een archeologienota noodzakelijk. De basis van een archeologienota is het bureauonderzoek. Hieruit kan blijken dat verder archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Dit kan dan uitgevoerd worden binnen de archeologienota of in uitgesteld traject (na indiening of verkrijgen van de omgevingsvergunningsaanvraag).  Landschappelijk bodemonderzoek, archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek zijn de meest voorkomende vooronderzoeken. Gate Archeologie heeft meer dan ruime ervaring met al deze prospectietechnieken.

Opgravingen en analyses

Soms kan het noodzakelijk zijn om voor  de start van het bouwproject over te gaan tot een archeologische opgraving. Door de jaren heen bouwde Gate Archeologie ruime ervaring op met opgravingen, zowel kleine opgravingen als grote complexe projecten, in zowel rurale als stedelijke gebieden. Steentijdopgravingen, al dan niet in alluviale context, zijn één van onze  specialisaties.

Na de opgraving worden soms nog bijkomende analyses opgelegd. Gate Archeologie kan de meest voorkomende analyses zelf uitvoeren wat de snelheid van het onderzoek  bevordert en een gunstig effect heeft op de kostprijs van deze analysefase.

Meer dan archeologie

Sinds haar oprichting zet GATE bewust in op bijkomende specialisaties. Zo heeft GATE al sinds 2011 meerdere geologen en fysisch geografen in dienst wat ons toelaat om ook meer geologische of bodemkundige getinte opdrachten goed uit te voeren zowel binnen het archeologisch traject als daarbuiten. Hiermee gerelateerd, is het paleo-ecologisch onderzoek dat GATE verricht voor klanten uit  zowel de publieke als de commerciële sector.

Daarnaast hebben we bewust geïnvesteerd in de aankoop van topografisch materiaal en een drone. Eén van  onze werknemers werd recent ook opgeleid tot dronepiloot klasse 1. Hierdoor is GATE in staat om volledig volgens de geldende regelgeving op opgravingen, in functie van bouwhistorisch onderzoek of voor diverse andere doeleinden opnames en registraties te verrichten met een drone.